Αντικείμενο της σύμβασης ήταν ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εκπόνηση εκτεταμένων ερευνών σε καθορισμένο δείγμα γραμμών και υπηρεσιών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με σκοπό να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία για τη χρήση των προϊόντων κομίστρου και την επιβατική κίνηση όλων των μεταφορικών μέσων του συστήματος Δημόσιων Συγκοινωνιών.

Ο ΟΑΣΑ, ως μέρος του εποπτικού και ρυθμιστικού του ρόλου στο σύστημα των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας, επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις εκτιμήσεις για τη χρήση των διάφορων τύπων κομίστρου και της επιβατικής κίνησης σε όλα τα ΜΜΜ, μέσω ερευνών και μετρήσεων σε όλα τα μέσα. Βασικός σκοπός των μετρήσεων αυτών ήταν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματά τους από τον ΟΑΣΑ για τον προσδιορισμό των συντελεστών καταμερισμού των εσόδων από τους κοινούς τύπους κομίστρου (π.χ. ενιαία εισιτήρια, μηνιαίες κάρτες), στους λειτουργικούς φορείς των ΜΜΜ, καθώς και των παραμέτρων για τη μηνιαία αναπροσαρμογή τους. Επιπλέον, σκοπός των μετρήσεων ήταν και η χρήση των αποτελεσμάτων στην παρακολούθηση της εμπορικής λειτουργίας των ΜΜΜ., στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό του συστήματος ΜΜΜ  και μελλοντικό ανασχεδιασμό του συστήματος και τύπων κομίστρου.

Στο πλαίσιο της μελέτης, σχεδιάστηκαν, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες πεδίου σε ένα προδιαγεγραμμένο δείγμα γραμμών και δρομολογίων των ΜΜΜ. Τα συλλεχθέντα δεδομένα μηχανογραφήθηκαν, ελέγχθηκαν και διορθώθηκαν. Στη συνέχεια αναλύθηκαν στατιστικά, πραγματοποιήθηκε η αναγωγή τους στους αντίστοιχους στατιστικούς πληθυσμούς και εκτιμήθηκαν οι απαιτούμενοι δείκτες και παράμετροι. Για τις ανάγκες του έργου, η εταιρεία μας ανέλαβε την επιλογή του δείγματος των γραμμών και δρομολογίων που απαιτείται για την διεξαγωγή της έρευνας. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η οργάνωση,ο προγραμματισμός, η διεξαγωγή και η καθημερινή παρακολούθηση και η προσαρμογή των ερευνών.

 

Πελάτης: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) | Έτος: 2007