Η εταιρεία ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική, έχοντας σημαντική εμπειρία σε μελέτες στάθμευσης, εκπόνησε μελέτη χώρων στάθμευσης και μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων από τη λειτουργία προβλεπόμενων, μελλοντικών εγκαταστάσεων του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Επιπρόσθετα, παρείχε τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία έγκρισης των μελετών από το Αρμόδιο Τμήμα της Περιφέρειας.

Το ΑΖΠ πρόκειται να επεκταθεί σε γειτονικά Οικοδομικά Τετράγωνα  και να δημιουργήσει εγκαταστάσεις Ενυδρείου και Μουσείου Δημιουργίας και Εξέλιξης. Η μελέτη αφορούσε τόσο στη χωροθέτηση και στη διαρρύθμιση των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης, όσο και στις κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Περιγράφηκε η υφιστάμενη και μελλοντική λειτουργία του ΑΖΠ, των χώρων στάθμευσης, της προσέλευσης, της αποχώρησης και της επισκεψιμότητας των εγκαταστάσεων.
  • Υπολογίστηκαν οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης ανά εγκατάσταση.
  • Σχεδιάστηκαν οι προβλεπόμενοι χώροι στάθμευσης (και προτάθηκε η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανσή τους) και υπολογίστηκε ο καθοριστικός φόρτος προσέλευσης και αποχώρησης.
  • Διεξήχθησαν κυκλοφοριακές έρευνες και αξιολογήθηκαν οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις στο περιβάλλον οδικό δίκτυο, με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

Τέλος, η ομάδα μελέτης παρείχε τεχνική υποστήριξη στις διαδικασίες έγκρισης της μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων και αδειοδότησης των νέων χώρων στάθμευσης από το Αρμόδιο Τμήμα της Περιφέρειας.

Πελάτης: Αττικό Ζωολογικό Πάρκο | Έτος: 2012