Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την Ελλάδα (National Transport Project for Greece- NTPG) είναι ένα έργο που ανατέθηκε βάσει της «Συμφωνίας- Πλαίσιο για τη στήριξη των δραστηριοτήτων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εντός και εκτός της ΕΕ των 28.

O πρωταρχικός στόχος του Έργου ήταν να αποτελέσει τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών του μεταφορικού συστήματος της Ελλάδας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η οποία θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα του τομέα μεταφορών της χώρας.

Το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών θα καθορίσει την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα μεταφορών για τα επόμενα 20 χρόνια και θα υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Επιπλέον, θα καθορίσει τις κύριες δράσεις που πιθανόν θα ενισχυθούν από Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ιδιαιτέρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Επομένως, απαιτείται η ανάπτυξη συμπαγούς και τεχνικά άρτιας στρατηγικής, αποδεκτής και εγκεκριμένης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μέρη του έργου

Στην Προκήρυξη του Έργου προβλέπονται δύο διακριτά μέρη, τα οποία από κοινού θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη εργαλείων, ικανοτήτων και διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού μεταφορών, προκειμένου να ενισχυθεί ο μελλοντικός σχεδιασμός επενδύσεων και πολιτικών στον τομέα των μεταφορών, πέραν της δημιουργίας μιας κεντρικής μονάδας που θα διοχετεύει στοιχεία και πληροφορία που αφορά στις μεταφορές σε άλλους δημόσιους φορείς. Τα δύο αυτά μέρη είναι:

  • Μέρος A (Δραστηριότητες 1-9): Η προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών προβλέποντας μέτρα και έργα βασισμένα στη συλλογή και ανάλυση αξιόπιστων και συμπαγών δεδομένων για τις ανάγκες του τομέα μεταφορών, υποστηριζόμενων από σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το Έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός εθνικού μοντέλου μεταφορών για όλα τα μέρα μεταφοράς, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για τη χάραξη μελλοντικής πολιτικής, τον επενδυτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων.
  • Μέρος Β (Δραστηριότητες 10-12): Ανάπτυξη Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Unit) εντός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προτείνοντας τις δραστηριότητες της Μονάδας, το απαραίτητο προσωπικό και τα πρωτόκολλα ροής πληροφοριών μεταξύ της Μονάδας και των εξωτερικών οργανισμών / αρχών.

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα κύρια Μέρη του Έργου (Α και Β) θα διενεργούνται παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αλληλεξαρτήσεις τους. Οι σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων και των αναμενόμενων κύριων παραδοτέων απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα ροής.

Το έργο ξεκίνησε στις 15 Μαΐου 2017 και έχει συνολική διάρκεια 22 μηνών.

Πελάτης: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων | 2017- 2019