Η μελέτη αφορούσε στην επικαιροποίηση του «Οδηγού Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Οδοποιίας» βάσει των τροποποιήσεων του υφιστάμενου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου, καθώς και στην διατύπωση προτάσεων για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Η μελέτη επικαιροποίησης του «Οδηγού Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Οδοποιίας» πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού του συστήματος παραγωγής Δημοσίων Έργων. Η φάση ωρίμανσης ενός έργου θεωρείται όλη η περίοδος προπαρασκευής, η οποία καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, μελετών, ερευνών και αδειοδοτήσεων. Η φάση ωρίμανσης ξεκινάει από το γενικό προγραμματισμό και τελικά καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας. Με βάση την έως τώρα εμπειρία σε θέματα που αφορούν στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων Έργων, έχει παρατηρηθεί ότι πολλά από τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των τεχνικών έργων οφείλονται στην ελλιπή προετοιμασία του έργου κατά τη φάση ωρίμανσής του. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η επικαιροποίηση του Οδηγού.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης, καταγράφηκαν όλες οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες που απαιτούνται ώστε ένα οδικό έργο να προωθηθεί προς δημοπράτηση σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Παράλληλα, εξετάστηκε αναλυτικά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες αυτές και εντοπίστηκαν σημεία που δημιουργούν καθυστερήσεις και εμπλοκές στη φάση ωρίμανσης των οδικών έργων. Τέλος, διατυπώθηκαν προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών και την βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται κατά τη φάση δημοπράτησης και υλοποίησης των έργων και συχνά οφείλονται σε ελλείψεις της προετοιμασίας τους.

 

Πελάτης: ΜΟΔ Α.Ε. | Έτος: 2013