Η Τελική Έκθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, με προσαρτημένη την τελική Απόφαση Περιβαλλοντικής Έγκρισής του (βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 19273/1264/24-6-2019), ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  Πρόκειται για ένα βασικό έγγραφο πολιτικής, το οποίο καθορίζει με άρτιο και τεκμηριωμένο τρόπο την Αναπτυξιακή Στρατηγική του Τομέα Μεταφορών για τα επόμενα 20 έτη (2017-2037) στην Ελλάδα και εντοπίζει τις κύριες δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ και Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στον επίσημο ιστότοπο του Έργου.