Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης της ευρύτερης περιοχής του κόμβου Ηετίωνα, η οποία εντάσσεται στη ζώνη δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, με κύριο στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και του επιπέδου οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση περιελάμβανε την χωροθέτηση του κόμβου και τον έλεγχο προσβασιμότητας στην περιοχή, την καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών και λειτουργιών, την ανάλυση κυκλοφοριακών φόρτων και των διακυμάνσεών του σε περιόδους αιχμής και μη αιχμής, την εκτίμηση μελλοντικής ζήτησης μετακινήσεων καθώς και την ανάλυση τόσο του αστικού, όσο και του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, στην πρώτη φάση εντοπίστηκαν οι δυσλειτουργίες, αναλύθηκαν οι στόχοι του ΟΛΠ, και προσδιορίστηκαν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των κυκλοφοριακών φόρτων καθώς και οι ανάγκες παρεμβάσεων στην οδική υποδομή.

Η δεύτερη φάση περιελάμβανε προτάσεις μέτρων για την άρση των υφιστάμενων δυσλειτουργιών και για τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας, προτάσεις για την κατασκευή νέων υποδομών, επανασχεδιασμό του κόμβου, σύγκριση του επιπέδου εξυπηρέτησης «πριν» και «μετά» και τον προϋπολογισμό του κόστους των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

 

Πελάτης: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς | Έτος: 2003-2004