Στο πλαίσιο των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών) με κύριο στόχο την ανάπτυξη του κεντρικού ευρωπαϊκού δικτύου, ο ρόλος μας  αφορούσε στην ενδελεχή μελέτη του Ανατολικού Διαδρόμου / Διαδρόμου Ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 9 «διαδρόμους» στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ.

Με βάση τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, το νέο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ θα αποτελείται από 9 Διαδρόμους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρία διαφορετικά μέσα μεταφοράς, τρία Κράτη-Μέλη και δύο διασυνοριακά τμήματα. Παράλληλα, στόχος ήταν η δημιουργία «πλατφόρμων διαδρόμων» (Corridor Fora) που θα φέρνουν σε επαφή όλους τους ενδιαφερομένους με τα αντίστοιχα κράτη-μέλη.

Σε σχέση με τον Ανατολικό Διάδρομο/Διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου, τμήμα του οποίου διασχίζει και την Ελλάδα, αυτός θα  συνδέει τους γερμανικούς λιμένες της Βρέμης, του Αμβούργου και του Ροστόκ μέσω της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβακίας, ενώ μία διακλάδωση διέρχεται από την Αυστρία, κατόπιν μέσω της Ουγγαρίας έως τον  λιμένα της Κωνστάντσας στη Ρουμανία, τον λιμένα του Πύργου (Burgas)  στη Βουλγαρία, με συνδέσεις στην Τουρκία, στους ελληνικούς λιμένες της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά και σύνδεση μέσω «θαλάσσιας αρτηρίας» με την Κύπρο. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει σιδηροδρομικό δίκτυο, οδικό δίκτυο, αερολιμένες, λιμένες, ταχείς αστικούς σιδηροδρόμους (RRT) και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές του ποταμού Έλβα.

Για την ανάπτυξη των παραπάνω και στο πλαίσιο εκπόνησης της ως άνω μελέτης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες σχετικά με τον λεπτομερή καθορισμό του Ανατολικού Διαδρόμου/Διαδρόμου Ανατολικής Μεσογείου και την υποστήριξη της ΕΕ και των Ευρωπαίων Συντονιστών στην δημιουργία της «πλατφόρμας» του Διαδρόμου (Corridor Forum), καθώς και τον καθορισμό των κυρίων έργων που θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωσή του.

Οι βασικοί στόχοι της μελέτης αφορούσαν:

  1. Στον καθορισμό των εμπλεκόμενων φορέων
  2. Στην συλλογή και ανάλυση όλων των σχετικών μελετών
  3. Στην προετοιμασία του σχεδίου εργασίας όπως προβλέπεται από την Πρόταση για την ανάπτυξη Κανονισμού σχετικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ.
  4. Στον καθορισμό και ενδελεχή περιγραφή των χαρακτηριστικών του Διαδρόμου
  5. Στην περιγραφή των στόχων του Διαδρόμου
  6. Στην ανάπτυξη προγράμματος για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανάπτυξη του Διαδρόμου.
  7. Στην εκπόνηση μελέτης αγοράς για τις πολυτροπικές μεταφορές.
  8. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή επενδυτικού σχεδίου.
  9. Στην προετοιμασία, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναντήσεων της Πλατφόρμας του Διαδρόμου.

 

Πελάτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή | Έτος: 2014-2015