Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου για το μεταφορικό σύστημα της πόλης της Στάρα Ζαγόρα, περιλαμβάνοντας τόσο έργα υποδομής όσο και προτάσεις λειτουργικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα των αστικών μεταφορών, στηριζόμενου σε πλήρη οικονομοτεχνική, χρηματοοικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση. Επίσης, η ομάδα μελέτης ετοίμασε αίτηση στο πλαίσιο της Κοινοτικής χρηματοδότησης και παρείχε υποστήριξη στον Δήμο έως την έγκριση της αίτησης.

Για την πρόταση ολοκληρωμένου σχεδίου για το μεταφορικό σύστημα της πόλης της Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία, συμπεριλαμβάνοντας τόσο έργα υποδομής όσο και προτάσεις λειτουργικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα των αστικών μεταφορών, αρχικά, η ομάδα μελέτης αξιολόγησε την υφιστάμενη κατάσταση του συνόλου του μεταφορικού συστήματος της πόλης, συγκεντρώνοντας δεδομένα από μετρήσεις και έρευνες, καθώς και από άλλες πηγές. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης οδήγησε στον εντοπισμό των προβλημάτων και των αναγκών του μεταφορικού συστήματος, τόσο από πλευράς υποδομής όσο και από πλευράς παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και διαμορφώθηκαν εναλλακτικά σενάρια, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την προώθηση μέτρων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος.

Αναπτύχθηκε κυκλοφοριακό μοντέλο και μοντέλο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με χρήση κατάλληλου εξειδικευμένου λογισμικού, για την προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διερεύνηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων κάθε σεναρίου. Όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα, αλλά και όσα προέκυψαν από έρευνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του μοντέλου, προκειμένου να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των χαρακτηριστικών της ζήτησης μετακινήσεων μέσα στην πόλη και της σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αναφορικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η ομάδα μελέτης αξιολόγησε επίσης το σχετικό υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, μελετώντας την εθνική νομοθεσία και εξετάζοντας την εναρμόνισή της με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή, εξετάζοντας επιπρόσθετα την καθιέρωση Μητροπολιτικού Φορέα Συγκοικωνιών.

Ακολούθησε λεπτομερής τεχνική, οικονομική και χρηματοπιστωτική μελέτη, καθώς και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του επιλεχθέντος (από το Δημοτικό Συμβούλιο) σεναρίου. Επιπλέον, εντοπίστηκαν θέματα που αφορούν στη θεσμική και νομοθετική δομή και προτάθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του σεναρίου.

Τέλος, η ομάδα μελέτης ετοίμασε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της κοινοτικής χρηματοδότησης και παρείχε υποστήριξη στον Δήμο έως την έγκριση της αίτησης.

 

Πελάτης: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, Βουλγαρία | Έτος: 2010-2011