Στο πλαίσιο της εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Καρπενησίου, εκπονήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη στάθμευσης σε όλη την περιοχή μελέτης. Προτάθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τροποποίηση λεωφορειακών γραμμών και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της στάθμευσης.

Η μελέτη αποτελεί μέρος του έργου «Πιλοτική Εγκατάσταση, Διαχείριση και Παροχή υπηρεσιών συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση κινητού τηλεφώνου», την εκπόνηση του οποίου ανέλαβε το ΕΜΠ για λογαριασμό του Δήμου Καρπενησίου. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποτελείται από δύο φάσεις: α) τη διερεύνηση κυκλοφορίας και στάθμευσης και β) την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση κινητού τηλεφώνου.

Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ανέλαβε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου, που περιελάμβανε τα παρακάτω:

  • Ιεράρχηση οδικού δικτύου της περιοχής
  • Προτάσεις κυκλοφοριακής διαχείρισης
  • Μελέτη τροποποίησης των λεωφορειακών γραμμών
  • Προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης της στάθμευσης και προτάσεις για δημιουργία υπαίθριων και στεγασμένων χώρων στάθμευσης
  • Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης: ζώνες συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, θέσεις μόνιμων κατοίκων ή/και επαγγελματιών, ειδικές θέσεις στάθμευσης, ωράριο λειτουργίας, τιμολογιακή πολιτική, προδιαγραφές οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και σημεία τοποθέτησης

Για την επίτευξη των στόχων της μελέτης, πραγματοποιήθηκε πλήρης απογραφή των χώρων στάθμευσης και συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τις υφιστάμενες θέσεις παρά και εκτός οδού (προσφορά στάθμευσης). Επίσης, συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου του Καρπενησίου, καθώς και των χρήσεων γης και των λεωφορειακών γραμμών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου, έρευνες συσσώρευσης και κατάληψης, καθώς και έρευνες εναλλαγής στάθμευσης σε επιλεγμένες διαδρομές με τη μέθοδο της καταγραφής πινακίδων κυκλοφορίας. Με βάση τις έρευνες αυτές έγινε εκτίμηση της υφιστάμενης και μελλοντικής ζήτησης στάθμευσης.

Πελάτης: Δήμος Καρπενησίου | Έτος: 2010