Εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γλυκών Νερών από τη λειτουργία της Αττικής Οδού καθώς και πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη, με σκοπό τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού σχεδίου επεμβάσεων που θα επίλυε υπάρχοντα προβλήματα και θα προετοίμαζε την αντιμετώπιση μελλοντικών κυκλοφοριακών αναγκών λόγω των συνεχών μεταβολών των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών συνθηκών καθώς και από τα προβλεπόμενα έργα.

Κύριος στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής κατάστασης του Δήμου Γλυκών Νερών, καθώς και η διαμόρφωση ενός κυκλοφοριακού σχεδίου επεμβάσεων με σκοπό την επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση μελλοντικών κυκλοφοριακών αναγκών, οι οποίες θα προκύπτουν από τη μεταβολή των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών συνθηκών καθώς και από τα προβλεπόμενα έργα.

Αναλυτικότερα οι στόχοι της μελέτης αφορούσαν στην διερεύνηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων στο τοπικό οδικό δίκτυο των Γλυκών Νερών από τη λειτουργία τόσο της Αττικής Οδού, όσο και των περιφερειακών κόμβων της. Παράλληλα, επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις, καθορισμός προτεραιοτήτων για όλες τις οδούς της περιοχής μελέτης), ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Επιπλέον, προτάθηκαν μέτρα για την βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας (επιβολή ορίων ταχύτητας, διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών, σηματοδότες πεζών κ.α.) και καθορίστηκαν άξονες και προτάσεις εφαρμογής για τη βελτίωση των μετακινήσεων των πεζών και των ατόμων με αναπηρίες.

Για την επίτευξη των στόχων της μελέτης, έγιναν κυκλοφοριακές μςτρήσεις και έρευνες στο κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής και συνυπολογίστηκαν οι προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ειδικές χρήσης γης, αλλά και τα προβλεπόμενα και εν εξελίξει έργα. Όλα τα συλλεχθέντα στοιχεία επεξεργάστηκαν κατάλληλα, διαμορφώθηκαν σενάρια κυκλοφοριακής διαχείρισης και παρεμβάσεων, τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και τελικά, επιλέχθηκε και αναλύθηκε λεπτομερώς το βέλτιστο στρατηγικό κυκλοφοριακό σχέδιο.

Ανάδοχος: PLANET Α.Ε.

Πελάτης: ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | Έτος: 2008