Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανάλυση κόστους – οφέλους για την ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης του Βόρειο Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και άλλων οδικών έργων στην Κρήτη. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου υποστηρίζεται η ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ στη διαδικασία προετοιμασίας – συμπλήρωσης των αντίστοιχων ΑΕΧΕ και στη διαδικασία υποβολής και έγκρισης αυτών από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκαν τέσσερις μελέτες κόστους – οφέλους για τα έργα:

 • «Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης του ΒΟΑΚ»
 • «Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ.22+170 – Χ.Θ.37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά»
 • «Γούρνες – Χερσόνησος»
 • «Α/Κ Πανόρμου – Α/Κ Εξάντη»

Οι παραπάνω μελέτες κόστους – οφέλους βασίζονταν σε εκτιμήσεις κυκλοφοριακών φόρτων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά από συλλογή των ήδη διαθέσιμων στοιχείων και την πραγματοποίηση επιτόπιων μετρήσεων σε έξι σημεία. Κάθε μελέτη κόστους – οφέλους περιείχε:

 • Εκτίμηση κυκλοφοριακών φόρτων και χρόνων διαδρομής «χωρίς το έργο» και «με το έργο»
 • Εκτίμηση στοιχείων κόστους και χρονοδιάγραμμα έργου (χρηματοδότηση, κόστος έργου και διαχρονική κατανομή, υπολειμματική αξία, δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας)
 • Λειτουργική ανάλυση και δαπάνες χρήσης
 • Εκτίμηση επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου
 • Αποτελέσματα ανάλυσης κόστους – οφέλους
 • Εκτίμηση επιπτώσεων στην απασχόληση κατά το στάδιο της κατασκευής και κατά τη λειτουργία κάθε έργου
 • Εκτίμηση άλλων, μη ποσοτικοποιήσιμων επιπτώσεων
 • Ανάλυση ευαισθησίας και κινδύνων

Στο πλαίσιο του έργου παρεχόταν υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ/ΕΠ κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και συμπλήρωσης των αντίστοιχων ΑΕΧΕ στη διαδικασία υποβολής και έγκρισης αυτών από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πελάτης: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | Έτος: 2012-2013