Με σκοπό τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία του ΚΤΕΛ Ν. Αττικής, εκπονήθηκε πρόγραμμα βαρδιών εισπρακτόρων, με στόχο τη βελτιστοποίησή τους και τη μείωση του σχετικού κόστους.

Με δεδομένο ότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία λειτουργικού κόστους της ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. είναι η χρήση εισπρακτόρων για την έκδοση των κομίστρων, η “Μελέτη Οργάνωσης Υπηρεσιών Εισπρακτόρων” πρότεινε λύσεις για τη μείωση του αριθμού των εισπρακτόρων, μέσω της βελτιστοποίησης του προγράμματος υπηρεσιών τους και τη μείωση του αριθμού των αντίστοιχων βαρδιών.

Απαραίτητα στοιχεία για τη μελέτη ήταν η καταγραφή όλων των δρομολογίων της ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε.,  και η καταγραφή όλων των χαρακτηριστικών των βαρδιών των εισπρακτόρων, όπως αυτές προκύπτουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Η αλλαγή του προγράμματος υπηρεσιών των εισπρακτόρων, με σκοπό την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης, δηλαδή της λύσης που μειώνει τον αριθμό των βαρδιών και ταυτόχρονα έχει το μικρότερο κόστος, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά για τα χειμερινά και για τα θερινά δρομολόγια. Το ετήσιο όφελος για την επιχείρηση ανερχόταν στο 40% του υφιστάμενου κόστους.

Πελάτης: ΚΤΕΛ Ν. Αττικής | Έτος: 2005