Στο πλαίσιο αυτού του έργου, αναπτύξαμε μια μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή παρακαμπτηρίων προτεραιότητας γύρω από τις πόλεις Herceg Novi, Budva και Bar κατά μήκος της ακτής του Μαυροβουνίου. Προηγουμένως, οι τρεις πόλεις συνδέονταν μέσω της παράκτιας οδού (μέρος της διαδρομής SEETO 1), η οποία είναι εθνική οδός δύο λωρίδων.

Λόγω του αυξημένου όγκου της κυκλοφορίας τα τελευταία χρόνια, εντοπίζονταν σημαντικά προβλήματα συμφόρησης κατά μήκος της διαδρομής 1 του SEETO, καθώς και κατά τη διέλευση των συνόρων / διέλευσης με την Κροατία και την Αλβανία. Οι τοπογραφικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την προσαρμογή των υφιστάμενων διαστάσεων του δρόμου στην αυξημένη απαιτούμενη χωρητικότητα. Το 2007, η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου εγκαινίασε το “πρόγραμμα για την εξάλειψη των φραγμών”, το οποίο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων έργων, την κατασκευή των τριών παρακαμπτηρίων προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο του παραπάνω πλαισίου και εντός του πλαισίου του έργου, η μελέτη σκοπιμότητας εκπονήθηκε σε δύο διαφορετικά στάδια:

Στάδιο 1: Ανασκόπηση των υφιστάμενων έργων και σχεδίων και προσεκτική επισκόπηση των τρεχόντων εγγράφων σχεδιασμού για κάθε τμήμα. Η επανεξέταση περιελάμβανε την αξιολόγηση των τεχνικών, κοινωνικοοικονομικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων και άλλων βασικών πληροφοριών προκειμένου να προσδιοριστεί εάν κάθε ένα από τα δυνητικά τμήματα παράκαμψης είναι εφικτό και βιώσιμο από τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική / κοινωνική σκοπιά και να προσδιορίζεται μία προτεραιότητα παράκαμψη ως η πιο αποδοτική επένδυση με βάση τα αποτελέσματα. Το στάδιο 1 περιελάμβανε επίσης μια μελέτη κυκλοφορίας (επιτόπιες έρευνες, προβλέψεις μεταφορικής ζήτησης για μελλοντικά έτη-στόχους), οικονομική αξιολόγηση των παρακαμπτηρίων, καθώς και προκαταρκτική περιβαλλοντική και κοινωνική αξιολόγηση

Στάδιο 2: Σχέδιο προκαταρκτικού σχεδιασμού για το προσδιορισμένο τμήμα προτεραιότητας. Με βάση το υπάρχον γενικό σχεδιασμό και τα ευρήματα του Σταδίου 1, η Ομάδα Μελέτης πραγματοποίησε τοπογραφικές, γεωτεχνικές, γεωλογικές και υδρολογικές έρευνες και απογραφές δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και με βάση τα στοιχεία αυτά, το σχέδιο προκαταρκτικού σχεδιασμού μηχανικής, τη λεπτομερή τραπεζική μελέτη σκοπιμότητας και  σχέδιο ESIA.