Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των μεταφορών, αλλά και της ανάπτυξης της Περιφέρειας της Ηπείρου και της χώρας γενικότερα, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, εξαιτίας της στρατηγικής θέσης που κατέχει από γεωγραφική άποψη, παίζει σπουδαίο ρόλο, καθώς εξυπηρετεί μεγάλη εμπορευματική και επιβατική κίνηση σε επίπεδο εθνικών και διεθνών μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με σκοπό να προάγει τις διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές, ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και τη διερεύνηση των προϋποθέσεων για την δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου (ΕΚ) σε εκτάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας σε συνδυασμό με άλλες εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής.

Το εν λόγω έργο ολοκληρώθηκε σε τρεις Φάσεις:

  • Φάση 1: Περιελάμβανε δραστηριότητες επισκόπησης και αξιολόγησης των υφιστάμενων μεταφορικών, συγκοινωνιακών, χωροταξικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, καθώς και έρευνα αγοράς στις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής επιρροής. Διαμορφώθηκαν σενάρια πρόβλεψης ζήτησης μεταφορικού έργου και προσδιορίστηκαν οι απαραίτητες δραστηριότητες του ΕΚ και συνεπώς οι ανάγκες σε γη, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Διάταξης του ΟΛΗΓ, τη διαθέσιμη έκταση και τη γενικότερη χωροταξία της περιοχής μελέτης.
  • Φάση 2: Υπολογίστηκαν οι απαιτούμενες επιφάνειες των εγκαταστάσεων για τρεις χρονικούς ορίζοντες (2010, 2015, 2020), αναλύθηκαν στοιχεία για τις εκτάσεις στις οποίες θα μπορούσε να εγκατασταθεί το ΕΚ και εξετάστηκαν λεπτομερώς τα Δυνατά Σημεία – Αδύνατα Σημεία – Ευκαιρίες – Απειλές (ανάλυση SWOT) με σκοπό την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων εγκατάστασής του. Υπολογίστηκε το κόστος κατασκευής του ΕΚ σε 3 φάσεις εκτέλεσης των έργων και εκπονήθηκε χρηματική και οικονομική αξιολόγηση και ανάλυση ευαισθησίας για κάθε χρηματοδοτικό σενάριο.
  • Φάση 3: Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή – ευρωπαϊκή εμπειρία και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αναπτύχθηκε επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα σχέδια δράσης, οι υποστηρικτικές ενέργειες, η χρηματοοικονομική ανάλυση, οι επιχειρησιακοί στόχοι και το επενδυτικό σχέδιο για το προτεινόμενο ΕΚ.

 

Πελάτης: Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας | Έτος: 2005-2006