Στο πλαίσιο της μελέτης εκπονήθηκε μια πλήρης προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας του Μεγάλου Άξονα Σιδηροδρομικού Δικτύου για εμπορευματικές μεταφορές στην οποία εξετάζονται όλες οι παράμετροι σχετικά με την ανάπτυξη του Σιδηροδρομικού Δικτύου FERRMED, που περιλαμβάνει τη ζώνη με τις πιο έντονες οικονομικές δραστηριότητες, τα μεγαλύτερα λιμάνια και αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2025 να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ Προσφοράς και Ζήτησης στην περιοχή επιρροής του Μεγάλου Άξονα FERRMED και να βελτιστοποιηθεί η κατανομή της κυκλοφορίας στα διάφορα μέσα μεταφοράς.

Η μελέτη που εκπονήθηκε ήταν μια πλήρης μελέτη σκοπιμότητας του Μεγάλου Σιδηροδρομικού Διαδρόμου και Δικτύου FERRMED για εμπορευματικές μεταφορές, στην οποία εξετάστηκαν όλες οι παράμετροι σχετικά με την ανάπτυξή του. Το δίκτυο FERRMED συμπεριλαμβάνει το σιδηροδρομικό δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών του Βελγίου, Δανίας, Φιλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Κάτω Χωρών, Νορβηγίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιλαμβάνει δηλαδή τη ζώνη με τις πιο εντατικές οικονομικές δραστηριότητες, τα μεγαλύτερα λιμάνια και αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2025 να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ Προσφοράς και Ζήτησης στην περιοχή επιρροής του  Άξονα FERRMED και να βελτιστοποιηθεί η κατανομή της κυκλοφορίας στα διάφορα μέσα μεταφοράς, με στόχο ο σιδηρόδρομος να προσελκύσει το 30-35% των χερσαίων μεταφορών με την υλοποίηση των «Προτύπων FERRMED» και τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας, της διατροπικότητας και της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών στον Δίκτυο.

Πραγματοποιήθηκε  εκτενής συλλογή δεδομένων, ενώ ακολούθησε η ανάπτυξη του κυκλοφοριακού μοντέλου και η ανάλυση του σιδηροδρομικού δικτύου. Προτάθηκαν λύσεις για την αντιμετώπιση των εμποδίων που σχετίζονται με την χωρητικότητα των γραμμών και τρόποι για την προοδευτική εφαρμογή των «Προτύπων FERRMED» στο σύνολο της περιοχής μελέτης. Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιήθηκε με αναλύσεις κόστους-οφέλους, προκειμένου να συγκριθούν τα αρχικά σενάρια με αυτά στα διάφορα στάδια υλοποίησης του Έργου. Περιβαλλοντικές παράμετροι καθώς και θέματα διαχείρισης αναλύθηκαν και συνεκτιμήθηκαν στις προτάσεις που διαμορφώθηκαν για το μελλοντικό Δίκτυο FERRMED. Διερευνήθηκε διεξοδικά η αγορά για να συνεκτιμηθούν οι τάσεις, με προσωπικές συνεντεύξεις στους βασικούς παράγοντες των εμπορευματικών μεταφορών.

Η οικονομοτεχνική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, κατέληξε στο ότι η αρχική ιδέα του FERRMED είναι σκόπιμη για το σύνολο των περιοχών της ζώνης επιρροής των κύριων και τροφοδοτικών γραμμών του διαδρόμου FERRMED αλλά και της ΕΕ κατ’ επέκταση. Ο εμπορευματικός όγκος που διακινείται μέσω σιδηροδρόμου στις χώρες που επηρεάζονται από τον Άξονα, αυξάνεται σημαντικά ανάμεσα στα Σενάρια Αναφοράς και τα Σενάρια FERRMED.

Τέλος, παρουσιάστηκαν κατά προτεραιότητα προτεινόμενες λύσεις και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης και των προβληματικών τμημάτων, για παρακάμψεις μεγάλων πόλεων, για την υλοποίηση των «Προτύπων του FERRMED», την ανάπτυξη των τερματικών σταθμών κ.α., ενώ εξετάστηκαν και οι δυνατότητες χρηματοδότησης.

Πελάτης: FERRMED Association | Έτος: 2007-2009