Κύριος στόχος της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού Μητροπολιτικού Φορέα Αστικών Συγκοινωνιών για την Αττική, που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του συνολικού συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών. Καταρτίστηκε το οργανόγραμμα του Νέου Φορέα, προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητές του και συντάχθηκαν οι σχετικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Στο πλαίσιο της απαραίτητης αναδιαμόρφωσης και αναδιάρθρωσης της δομής και των χαρακτηριστικών του συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών του Νομού Αττικής και με κύριο στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και τον αποτελεσματικό συνολικό σχεδιασμό μεταφορών για την Αττική, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανέθεσε τη μελέτη «Σχέδιο Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Φορέα Αστικών Συγκοινωνιών στην Αττική» στη ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική. Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης αφορούσαν σε:

  • Εξορθολογισμό της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού των μεταφορικών συστημάτων στο Νομό Αττικής και της διαχείρισης κινητικότητας (mobility management).
  • Εξορθολογισμό της οργανωτικής δομής του συστήματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δημόσιων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
  • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
  • Προσέλκυση νέων επιβατών στα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
  • Βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στις μεταφορές εντός Νομού Αττικής.
  • Ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους.
  • Αύξηση και την ορθολογικότερη διαχείριση των εσόδων του συστήματος Δημόσιων Συγκοινωνιών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ομάδα μελέτης αρχικά κατέγραψε και αξιολόγησε το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης κινητικότητας και Δημόσιων Συγκοινωνιών στο Νομό Αττικής και ανασκόπησε τις διεθνείς πρακτικές και τεχνολογίες για τη διαμόρφωση και λειτουργία ενός νέου φορέα Δημόσιων Συγκοινωνιών.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του έργου, η Ομάδα Μελέτης πραγματοποίησε εκτενή ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών δημιουργίας και λειτουργίας ενός Νέου Μητροπολιτικού Φορέα και παράλληλα, καθόρισε τις αρμοδιότητές του. Κύριος στόχος ήταν η δημιουργία ενός ευέλικτου, αποτελεσματικού και σύγχρονου οργανογράμματος για το νέο Φορέα, το οποίο θα επέτρεπε την εύρυθμη λειτουργία τόσο του ίδιου του Φορέα, όσο και του συνολικού συστήματος Δημόσιων Συγκοινωνιών στο Νομό Αττικής. Παράλληλα, εξετάστηκαν εκτενώς οι συμβάσεις ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του νέου Φορέα και των παρόχων συγκοινωνιακού έργουτου.

Επιπλέον, προσδιορίστηκαν οι επιπτώσεις μετεξέλιξης του υφιστάμενου ΟΑΣΑ σε Μητροπολιτικό Φορέα και προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων και των απειλών που συνδέονται με τη δημιουργία του Φορέα, ενώ εντοπίστηκαν οι ευκαιρίες για εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωσης της οργάνωσης και διαχείρισης του συνολικού συστήματος Δημόσιων Συγκοινωνιών. Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν όλες οι ιδιαιτερότητες εφαρμογής και λειτουργίας του νέου Φορέα και συντάχθηκε λεπτομερές σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης Φάσης της μελέτης συντάχθηκαν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τόσο για τη σύσταση του φορέα όσο και για τη θεσμοθέτηση των αρμοδιοτήτων και παρεμβάσεών του. Πιο συγκεκριμένα, συντάχθηκε σειρά τροποποιήσεων στο Νόμο 2669/98 «Οργάνωση και Λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων».