Αξιολογήθηκε λειτουργικά και οικονομικοτεχνικά το υφιστάμενο σύστημα Δημόσιων Συγκοινωνιών Αττικής και οι εξελισσόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στο λεκανοπέδιο και με βάση τις διεθνείς πρακτικές και προτάθηκε η δημιουργία νέας δομής κομίστρου και νέας τιμολογιακής πολιτικής.

Στόχος της μελέτης ήταν η διαμόρφωση νέας δομής και συστήματος τιμολόγησης κομίστρων για τις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα νέα δεδομένα της λειτουργικής και οικονομικής δομής του συστήματος, όσο και τις εξελισσόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στο λεκανοπέδιο αλλά και τις διεθνείς πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του έργου αφορούσαν:

  • στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και στην προσέλκυση νέων επιβατών,
  • στη δικαιότερη καταβολή του κομίστρου από τους χρήστες,
  • στην αύξηση και ορθολογικότερη διαχείριση των εσόδων από κόμιστρα, καθώς και στην ορθολογικότερη κατανομή τους στους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΦΣΕ),
  • στημείωση του ποσοστού των χρηστών των Μέσων που δεν επικυρώνουν εισιτήριο και
  • στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην προμήθεια, ακύρωση και έλεγχο των κομίστρων.

Η ομάδα μελέτης αρχικά κατέγραψε και αξιολόγησε το υφιστάμενο σύστημα τιμολόγησης και υποδομών και παράλληλα, εξέτασε λεπτομερώς διεθνείς πρακτικές και διαθέσιμες τεχνολογίες. Aναλύθηκαν τα βασικά στοιχεία της δομής και του συστήματος τιμολόγησης: η στρατηγική τιμολόγησης (τρόπος χρέωσης), η μέθοδος πληρωμής (προϊόντα τιμολόγησης) και το ύψος των κομίστρων (καταβαλλόμενο αντίτιμο). Στη συνέχεια διαμορφώθηκαν εναλλακτικά σενάρια αναδιάρθρωσης δομής και συστήματος τιμολόγησης και επιλέχθηκε το βέλτιστο μετά από ενδελεχή και τεκμηριωμένη διαδικασία αξιολόγησης. Τέλος, αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες εφαρμογής του νέου συστήματος τιμολόγησης, ενώ προτάθηκαν οι προδιαγραφές για όλες εκείνες τις αλλαγές που απαιτούνται, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του.

 

Πελάτης: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) | Έτος: 2008-2009