Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ανατέθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα στην εταιρεία μας, η επικαιροποίηση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο κύριος στόχος της μελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας του Ολοκληρωμένο Δικτύου Μεταφορών της περιοχής και ο καθορισμός  επενδύσεων και μέτρων, καθώς και κανονιστικών, θεσμικών και οργανωτικών αλλαγών έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί και τα προβλήματα που επηρεάζουν τη συνολική απόδοση του δικτύου. Με βάση το Σχέδιο Δράσης και εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας μελέτης, πραγματοποιήθηκαν μελέτες σκοπιμότητας για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις με κύριο στόχο την ανάλυση της οικονομικής τους βιωσιμότητας, έτσι ώστε να καθοριστούν οι επενδύσεις που θα συμπεριληφθούν στον στρατηγικό σχεδιασμό του Παρατηρητηρίου Μεταφορών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe Transport Observatory-SEETO).Στο παραπάνω πλαίσιο, οι εργασίες που εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια της μελέτης περιελάμβαναν:

  1. Την ανάπτυξη κυκλοφοριακού μοντέλου ζήτησης για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων για όλα τα μέσα μεταφοράς. Η ανάπτυξη του μοντέλου βασίστηκε κυρίως σε μεταβλητές, όπως η εμπορευματική κίνηση, το εισόδημα και ο πληθυσμός της υπό εξέταση περιοχής και παρείχε αξιόπιστες προβλέψεις κυκλοφοριακού φόρτου με χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας.
  2. Τον εντοπισμό των βασικών διαδρόμων/αξόνων στο ολοκληρωμένο δίκτυο των Δυτικών Βαλκανίων με βάση τα κριτήρια της ΕΕ για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα  Μεταφορών, τα οποία, μεταξύ άλλων, προωθούν την αντιμετώπιση προβλημάτων στη λειτουργία και απόδοση των δικτύων, την ολοκλήρωση των δικτύων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την αειφόρο ανάπτυξη, αποσκοπούν στην ενίσχυση της διατροπικότητας των μεταφορών και καθορίζουν τις κυριότερες περιφερειακές συνδέσεις.
  3. Τον εντοπισμό και ανάλυση των προβληματικών σημείων, τόσο σε θεσμικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, τα οποία επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου και τον καθορισμό επενδύσεων και μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Η μεθοδολογία ιεράρχησης για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, τη Γραμματεία του Παρατηρητηρίου Μεταφορών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και άλλους εμπλεκόμενους εθνικούς φορείς. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί μία προκαταρκτική οικονομική ανάλυση των προτεινόμενων παρεμβάσεων έτσι ώστε να εξεταστεί η βιωσιμότητά τους.
  4. Η ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τις επενδύσεις, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα σε επίπεδο θεσμικών και κανονιστικών αλλαγών, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τον χρόνο εφαρμογής τους, καθώς και την εκτίμηση κόστους για κάθε παρέμβαση.

 

Πελάτης: Παγκόσμια Τράπεζα | Έτος: 2013- 2015