Οικονομική των μεταφορών 2019-07-01T09:06:23+00:00

Οικονομική των μεταφορών

Η ανάλυση οικονομικής σκοπιμότητας και η οικονομική βιωσιμότητα των έργων υποδομής βρίσκονται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας για πάνω από 20 χρόνια. Οι έμπειροι σύμβουλοι μηχανικοί μας με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των δημόσιων φορέων και ιδιωτών επενδυτών, δουλεύοντας παράλληλα με τους συναδέλφους τους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στις κυκλοφοριακές μελέτες και στην ανάπτυξη κυκλοφοριακών μοντέλων. Ανανεώνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας και αναπτύσσουμε μοντέλα ανάλυσης κόστους-οφέλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα έργα.

Οι επικαιροποιημένες βάσεις δεδομένων των στοιχείων κόστους συντηρούνται και επαναχρησιμοποιούνται στα έργα μας, γεγονός που οδηγεί στην αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη φάση συλλογής δεδομένων καθώς και στην ικανότητα διασταύρωσής τους.

1| Μελέτες Σκοπιμότητας

Η SYSTEMA έχει εκπονήσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό προμελετών και μελετών σκοπιμότητας σε πολλές χώρες. Είτε πρόκειται για δημόσιες είτε για ιδιωτικές επενδύσεις ενός ή περισσότερων έργων, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε γρήγορα στα αιτήματα των πελατών και να προσφέρουμε αξιόπιστες αναλύσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα των έργων υποδομής σε όλα τα Μέσα μεταφοράς, σε υπεραστικό και αστικό επίπεδο.

2| Χρηματοδότηση έργων

Οι μηχανισμοί μεικτής χρηματοδότησης θεωρούνται από τους πιο καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης έργων υποδομής. Μέσω της επιτυχημένης συμμετοχής μας σε μια σειρά έργων τεχνικής βοήθειας (IPF) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση – DG ELARG) και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), έχουμε προσφέρει τεχνική βοήθεια τα τελευταία 10 χρόνια σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με τη συμμετοχή όλων των μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Είμαστε επίσης σε θέση να εκπονούμε οικονομική ανάλυση για μεμονωμένα έργα και να προσφέρουμε συμβουλές σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης είτε αυτές προέρχονται από μία πηγή είτε από περισσότερες.