Αναπτύχθηκαν διαδικασίες ελέγχου για τις διεργασίες τόσο του ΟΑΣΑ όσο και των θυγατρικών του, τυποποιήθηκε η συνεργασία με τις θυγατρικές με σκοπό τη βελτίωση του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου, αναπτύχθηκε εμπορική στρατηγική και προδιαγράφηκε σύστημα ολοκληρωμένης υποστήριξης logistics.
Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε πλήθος δραστηριοτήτων που αφορούσαν κυρίως στη διαχείριση του συγκοινωνιακού φορέα, όπως η ανάπτυξη επιχειρησιακών διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και συστημάτων ποιότητας του ΟΑΣΑ και των Εκτελεστικών Φορέων Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΦΣΕ), η διερεύνηση της εφικτότητας ενιαιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών του ΟΑΣΑ, η ανάπτυξη και τεκμηρίωση επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και η δημιουργία υποδομής για την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας και η αντίστοιχη ανάπτυξή του.
Επιπλέον, ενισχύσαμε τον ΟΑΣΑ κατά την ανάληψη του επιτελικού ρόλου του σε σχέση με τις θυγατρικές ΕΦΣΕ, καθώς και στην παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση του εκτελούμενου συγκοινωνιακού έργου.Πραγματοποιήθηκε τυποποίηση αναφορών και παροχής στοιχείων από τις ΕΦΣΕ προς την ανώτατη διοίκηση του ΟΑΣΑ και τα αρμόδια Υπουργεία, για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, ενώ δημιουργήθηκαν και κοστολογικά μοντέλα για τη συντήρηση, λειτουργία και τις διοικητικές δραστηριότητες των ΕΦΣΕ για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Άλλες δραστηριότητες ήταν η κατάρτιση εμπορικής στρατηγικής του ΟΑΣΑ και δημιουργία σχεδίου δράσης πωλήσεων, ο ανασχεδιασμός του οργανωτικού μοντέλου του ομίλου, η δημιουργία προδιαγραφών συστήματος ολοκληρωμένης υποστήριξης logistics καθώς και η ανάπτυξη συστήματος συντήρησης, με κύριο στόχο την βελτίωση των συστημάτων συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και της τεχνικής υποστήριξης κάθε ΕΦΣΕ.
Η εφαρμογή του συγκεκριμένου έργου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του εκτελούμενου συγκοινωνιακού έργου, την βελτίωση της αξιοπιστίας του και τη μείωση του κόστους λειτουργίας των φορέων, καθώς και την αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των έργων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των επιχειρησιακών σχεδίων του ομίλου ΟΑΣΑ.

 

Πελάτης: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) | Έτος: 2004-2007