Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη κατάλληλου μοντέλου προσομοίωσης συγκεκριμένων σεναρίων λειτουργίας στα κρίσιμα συστήματα μεταφορών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», για την επιλογή του βέλτιστου και την υιοθέτησή του στο σχεδιασμό του συστήματος ολυμπιακών μεταφορών.

Βάσει εμπειριών από Ολυμπιακούς Αγώνες σε άλλες πόλεις, πραγματοποιήθηκε πλήθος δραστηριοτήτων που αφορούσαν κυρίως στη διαχείριση, έλεγχο και λειτουργία των Ολυμπιακών Μεταφορών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004». Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε κατάλληλο μοντέλο προσομοίωσης συγκεκριμένων σεναρίων λειτουργίας στα κρίσιμα συστήματα μεταφορών, για την επιλογή του βέλτιστου και την υιοθέτησή του στο σχεδιασμό του συστήματος Ολυμπιακών Μεταφορών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο καλύτερος σχεδιασμός της λειτουργίας τους.

Σχεδιάσθηκε δίκτυο μεταφορών και συστημάτων σχετικά με το στόλο οχημάτων για τη μεταφορά αθλητών και δημοσιογράφων, καθώς και δίκτυο διαχείρισης πόρων, με απώτερο σκοπό τον προσδιορισμό και την αποτίμηση συγκεκριμένων κινδύνων που σχετίζονται με τα συστήματα διακίνησης. Επίσης, αναπτύχθηκαν μέθοδοι αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων, καθώς και άλλων εκτάκτων αναγκών που ήταν δυνατόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, με ξεκάθαρες ευθύνες και υποχρεώσεις υλοποίησης.

Καταρτίστηκε πρωτόκολλο διαδικασιών διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνίας, με στόχο να διευκρινισθούν και να συντονιστούν οι ευθύνες των μονάδων διακίνησης και εξυπηρέτησης πελατών στις εγκαταστάσεις. Ο απώτερος στόχος ήταν ο εντοπισμός και η διαχείριση όλων των περιστασιακών κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με το κέντρο διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», λήφθηκαν υπόψη όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί καταστάσεων και σεναρίων και έγινε κατάλληλος προγραμματισμός τρόπων ανταπόκρισης σε αυτά τα σενάρια. Η ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος του λειτουργικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού των Ολυμπιακών Μεταφορών.

 

Πελάτης: Οργανωτική Επιτροπή “ΑΘΗΝΑ 2004” | Έτος: 2004