Κύριος στόχος της σύμβασης ήταν η εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης του οδικού δικτύου της Βόρειας Μακεδονίας.

Στόχος της μελέτης ήταν η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στην Βόρεια Μακεδονία μέσω βελτιωμένων μεταφορικών υποδομών και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των κρατικών φορέων. Ο απώτερος σκοπός ήταν να αυξηθούν οι επενδύσεις στη χώρα, και κυρίως στον τομέα των οδικών υποδομών. Για το λόγο αυτό καταρτίστηκε επενδυτικό σχέδιο, απευθυνόμενο σε εθνικούς και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης, για τις οδικές υποδομές, με βασικό στόχο την αύξηση των εμπορευματικών ροών και την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, προεπιλέχθηκαν όλα τα πιθανά μελλοντικά οδικά έργα , τα οποία στη συνέχεια, αναλύθηκαν με λεπτομέρεια ως προς τις παρεμβάσεις και το κόστος τους,αξιολογήθηκαν και προσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες, βάσει των οποίων αναπτύχθηκε το επενδυτικό σχέδιο.

Για την επίτευξη των κύριων στόχων του έργου, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

 • Επισκόπηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου
 • Συλλογή στοιχείων κυκλοφορίας και ποιότητας του οδικού δικτύου
 • Ανάλυση της υφιστάμενης πολιτικής για το εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς και για τις συνθήκες κυκλοφορίας και την ποιότητα του δικτύου
 • Κριτήρια για την ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου
 • Προεπιλογή των έργων αποκατάστασης
 • Κυκλοφοριακές προβλέψεις
 • Μελέτες παρεμβάσεων για το κάθε οδικό τμήμα, ανάλογα με τα σενάρια δράσης
 • Μελέτη σκοπιμότητας παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο
 • Αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων
 • Πολιτική συντήρησης του οδικού δικτύου, δράσεις, ετήσια κόστη
 • Προτεινόμενες μελέτες κατασκευής για τα προτεινόμενα έργα
 • Ανάλυση κόστους – οφέλους για όλα τα οδικά έργα
 • Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες για τα έργα (Καθαρή Παρούσα Αξία, Δείκτης εσωτερικής απόδοσης, Δείκτης Κόστους – Οφέλους)
 • Αναλύσεις ευαισθησίας
 • Μεθοδολογία για την κατάταξη των έργων
 • Επιλογή και κατάταξη έργων – έργα προτεραιότητας και επενδυτικό σχέδιο

 

Πελάτης: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης – Ταμείο Εθνικής και Περιφερειακής Οδοποιίας, Β. Μακεδονία | Έτος: 2006-2007