Το Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης Θαλάσσιων Διαδρόμων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αποσκοπούσε στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας στις κύριες γραμμές και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης του οδικού δικτύου μέσω της αλλαγής των ποσοστών χρήσης κάθε μεταφορικού μέσου.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η εφαρμογή μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας των υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών στα λιμάνια της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες συνδέσεις μεταξύ των λιμανιών και της ενδοχώρας και παράλληλα, να βελτιωθεί η συχνότητα και η αξιοπιστία των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Εστιάσαμε στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με μη φυσικά εμπόδια, όπως διοικητικές και τελωνειακές διαδικασίες, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των θαλάσσιων μεταφορών και ανάπτυξης των Θαλάσσιων Διαδρόμων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των όμορων κρατών.

Ο απώτερος σκοπός της μελέτης ήταν ο καθορισμός και η ανάπτυξη θαλάσσιων συνδέσεων, κόμβων και διασυνδέσεων που θεωρούνται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης, την κάλυψη των ελλιπουσών συνδέσεων, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας στις κύριες γραμμές και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης του οδικού δικτύου μέσω της αλλαγής των ποσοστών χρήσης κάθε μεταφορικού μέσου (modal shift).

Στο παραπάνω πλαίσιο, έγινε καταγραφή του υφιστάμενου μεταφορικού συστήματος της περιοχής και εκπονήθηκε μελέτη αγοράς σχετικά με τις ανάγκες των θαλάσσιων διαδρόμων και γραμμών. Προσδιορίστηκαν όλα τα σημεία συμφόρησης και οι ελλιπείς συνδέσεις και προτάθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων. Με βάση τα παραπάνω, εκπονήθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Θαλάσσιων Διαδρόμων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο συμπεριλάμβανε όλα τα προτεινόμενα έργα – παρεμβάσεις για την περιοχή, αξιολογημένα και σε σειρά προτεραιότητας. Τέλος, καταρτίστηκε επενδυτικό σχέδιο και καθορίστηκε ακριβές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και παρεμβάσεων.

 

Πελάτης: Υπουργεία Ναυτιλίας της Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Σλοβενίας | Έτος: 2007-2008