Ο βασικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου μεταφορών το οποίο θα διευκόλυνε την ανάπτυξη ενός βιώσιμου, ασφαλούς και προσβάσιμου, περιεκτικού, αποδοτικού και τεχνολογικώς καινοτόμου τομέα μεταφορών και μεταφορικών υποδομών, ενισχύοντας τόσο την τουρκική οικονομία όσο και τη συνολική ποιότητα ζωής των Τούρκων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, το γενικό πρόγραμμα εργασιών για το έργο περιελάμβανε:

  • Φάση 1: Κατανόηση των υφιστάμενων συνθηκών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής όλων των υπαρχόντων πληροφοριών σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες στον τομέα των υπεραστικών μεταφορών, της ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων, συνεντεύξεις με τους βασικούς φορείς του τομέα των μεταφορών, καθώς και με εθνικές και διεθνείς εταιρίες εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών. Ο κύριος στόχος ήταν να έχουμε μια σαφή εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης και να προσδιορίσουμε τις ανάγκες για περαιτέρω συλλογή δεδομένων.
  • Φάση 2: Συλλογή νέων δεδομένων (έρευνες πεδίου, συμπεριλαμβανομένων RSI, οι έρευνες πεδίου διεξάγονταν τόσο κατά τη χειμερινή, όσο και κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
  • Φάση 3: Εθνικό μοντέλο πολυτροπικών μεταφορών και προβολές. Ανάπτυξη εθνικού μοντέλου μεταφορών τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα εμπορεύματα. Προβολές μεταφορικής ζήτησης σε μελλοντικούς χρονικούς ορίζοντες.
  • Φάση 4: Ανάπτυξη του εθνικού γενικού σχεδίου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων/πρακτικών που έχουν αποδειχθεί ότι οδηγούν αξιόπιστα σε στρατηγικές μεταφορών υψηλής ποιότητας και την εφαρμογή πολιτικής σε ξένες χώρες. Εντοπισμός των σημείων συμφόρησης και των συνεχιζόμενων προβλημάτων του τουρκικού συστήματος μεταφορών. Εκπόνηση προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που καθορίστηκαν για το εθνικό γενικό σχέδιο μεταφορών και τα σημεία συμφόρησης και τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν. Αξιολόγηση των προτάσεων χρησιμοποιώντας το μοντέλο μεταφορών και την ανάπτυξη των μεταφορικών στρατηγικών. Κοινωνικο-οικονομική και οικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων. Ανάπτυξη ενός σχεδίου παρακολούθησης.Προετοιμασία των γενικών σχεδίων αστικών μεταφορών.
  • Φάση 5: Θεσμική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του προσωπικού του Υπουργείου προκειμένου να διατηρηθεί και να επικαιροποιηθεί τακτικά το αναπτυγμένο μοντέλο μεταφοράς, καθώς και η ανάπτυξη ενός σχεδίου συντονισμού και επικοινωνίας.

 

Πελάτης: Ε.Ε.– Υπουργείο Μεταφορών, Ναυτιλιακών υποθέσεων και Επικοινωνιών (MoTMC) | Έτος: 2015-2017