Το έργο «ΑΔΡΙΑΤΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ “ΑΔΡΙΑΜΟΣ”», που εκπονήθηκε από το λιμεναρχείο της Βενετίας και της Ηγουμενίτσας στοχεύει στην εισαγωγή ενός νέου διαδρόμου του ΣτΠ που θα συνδέει τους δύο λιμένες και θα ενισχύσει τη συνεργασία και τη συνοχή μεταξύ των περιοχών του Βένετου και της Ηπείρου, των ευρύτερων περιοχών τους, καθώς και της Ιταλίας και της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, το λιμεναρχείο της Ηγουμενίτσας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εμπορευματικού κέντρου στην περιοχή της Θεσπρωτίας (ευρύτερη περιοχή του λιμανιού) που θα συμβάλει τελικά στη βελτιστοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού μεταφορών της περιοχής και ταυτόχρονα θα διευκολύνει τη βελτιστοποίηση της κατανομής της κυκλοφορίας στα διάφορα μέσα μεταφοράς.

Ο ρόλος μας ως σύμβουλοι του λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου “ΑΔΡΙΑΜΟΣ” και την ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου περιελάμβανε:

  • Την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για το εμπορευματικό κέντρο που περιελάμβανε αρχικά την πρόβλεψη της εμπορευματικής ζήτησης, τα αποτελέσματα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μεταγενέστερα στη διαστασιολόγηση της ανάλυσης που καθόρισαν τις απαιτήσεις γης και επιφάνειας για όλους τους τύπους των απαιτούμενων εγκαταστάσεων. Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ανάπτυξης εξετάστηκε μέσω μιας τρι-επίπεδης αξιολόγησης, η οποία περιλάμβανε αρχικά δύο διακριτές και συμπληρωματικές αξιολογήσεις, μία οικονομική και μία κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας για να εξεταστεί η επίδραση των βασικών παραμέτρων, όπως η μεταβολή της εμπορευματικής ζήτησης, η απόκτηση γης (αγορά/μίσθωση), το δυναμικό πρόσθετου σημαντικό κόστους (σύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο) και διάρκεια λειτουργικής περιόδου για το εμπορευματικό κέντρο.
  • Τη βελτιστοποίηση της κατανομής της κυκλοφορίας στα διάφορα μέσα που περιελάμβανε την πρόβλεψη των εμπορευματικών ροών που προσελκύει ο προτεινόμενος διαδρομός Βενετίας-Ηγουμενίτσας, ιδιαίτερα από το οδικό δίκτυο και σε μικρότερο βαθμό από το σιδηροδρομικό δίκτυο, προκειμένου να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά του και να προσδιοριστούν τα επιχειρησιακά του χαρακτηριστικά. Ένα μοντέλο μεταφορών 4 βημάτων συμπεριλαμβάνομένου οδικών, σιδηροδρομικών και θαλάσσιων συνδέσμων αναπτύχθηκε για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, 4 διαφορετικά σενάρια εξετάστηκαν, με διαφορετικά δίκτυα μεταφορών, ενώ 3 διαφορετικοί χρονικοί ορίζοντες, 2010, 2025 και 2030 αποφασίσθηκαν ως κρίσιμοι για την εκτίμηση των εμπορευματικών ροών.
  • Τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για όλες τις απαιτούμενες μελέτης για την ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου, όπως ανάλυση θέσης και φυσικού σχεδιασμού, γενικό σχέδιο,μελέτη επίδρασης κυκλοφορίας, μελέτη αστικού σχεδιασμού, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια, σχέδιο λεπτομέρειας κλπ.
  • Την παροχή τεχνικής βοήθειας στο λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών για όλες τις παραπάνω μελέτες, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού και ποιοτικού ελέγχου τους.


Πελάτης:ΟΛΙΓ | Έτος: 2014-2015