Το έργο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας» αφορά στην τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του  Εμπορευματικού Κέντρου  Προμαχώνα και της εταιρείας που διαχειρίζεται τον εμπορευματικό σταθμό (ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε.) σε θέματα που σχετίζονται με τα Εμπορευματικά Κέντρα (νομικά, τεχνικά, οργανωτικά) και σε θέματα που σχετίζονται με την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου Προμαχώνα.

Η εταιρεία μας εκπόνησε πλήθος μελετών, παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε. και επιμελήθηκε το συνολικό συντονισμό στη διαδικασία αδειοδότησης του Εμπορευματικού Κέντρου. Η ανάλυση Στρατηγικού Επιχειρηματικού Πλάνου που πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με στελέχη της ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε. είχε σκοπό την οριστικοποίηση των επιχειρηματικών επιλογών της. Επίσης, εκπονήθηκε το Γενικό Σχέδιο Διάταξης, το οποίο περιελάμβανε προβλέψεις μελλοντικού μεταφορικού έργου, εκτίμηση τύπων εγκαταστάσεων και αναγκών σε χώρους, σχεδιασμό διάταξης εγκαταστάσεων του ΕΚ, περιγραφή των δραστηριοτήτων εντός του ΕΚ καθώς και προεκτίμηση του κόστος κατασκευής των αντίστοιχων έργων. Παράλληλα, καταρτίστηκε και επενδυτικό σχέδιο το οποίο περιλάμβανε ενδεικτικούς δείκτες βιωσιμότητας της επένδυσης, καθώς και την κατανομή των επενδυτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων όπως προέβλεπε το Γενικό Σχέδιο Διάταξης.

Τέλος, παρείχαμε υποστήριξη στην ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε. κατά την κατάθεση του φακέλου άδειας ίδρυσης και συντάξαμε τον κανονισμό λειτουργίας του ΕK.

 

Πελάτης: ΠΡΟΜΑΧΩΝ | Έτος: 2005-2007