Υποδομές

Η ΣΥΣΤΕΜΑ διαχειρίζεται την ανάπτυξη μεγάλων έργων υποδομής. Από τα πρώτα βήματα προσδιορισμού / ιεράρχησης και αξιολόγησης των έργων μέχρι την προκαταρκτική/ οριστική μελέτη και την επίβλεψη των κατασκευών, τα εξειδικευμένα στελέχη μας έχουν καταφέρει να διευθύνουν πολυπληθείς και πολυεθνικές ομάδες και να ολοκληρώσουν με επιτυχία έργα με αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

1 | Σχεδιασμός

Οι ειδικοί εμπειρογνώμονές μας έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία πλήθος μελετών συγκοινωνιακών υποδομών, τα οποία απαιτούσαν συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων, συνδυάζοντας τις τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία τους με τις δεξιότητες διαχείρισης έργων που διαθέτουν. Έχουμε μάθει να εργαζόμαστε σε διεθνή περιβάλλοντα, τόσο με διεθνείς οίκους όσο και με τοπικούς τεχνικούς συμβούλους, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.

2 | Επίβλεψη κατασκευών

Η επίβλεψη κατασκευών προστέθηκε πρόσφατα στις υπηρεσίες που παρέχει η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετηιτική. Λόγω της ικανότητάς μας να διαχειριζόμαστε τους κινδύνους που σχετίζονται με την κατασκευή υποδομών, τον εξαιρετικό χρονικό προγραμματισμό και τις ικανότητες ελέγχου ποιότητας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην επίβλεψη των κατασκευών και στη διαχείριση έργων, υποβοηθώντας με ουσιαστικό τρόπο τον κύριο του έργου.