Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική εκπόνησε μελέτη ζήτησης αερομεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθορίζοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένους, βιώσιμους και εφικτούς στόχους ανάπτυξης για τα αεροδρόμια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης σε ορίζοντα 20ετίας. Επίσης συνέταξε γενικό σχέδιο ανάπτυξης αεροδρομίου στη Σαμοθράκη.

Το Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (master plan) αποτελεί «οδηγό» για τη μελλοντική ανάπτυξη ενός αεροδρομίου με οικονομικά εφικτό τρόπο και σε ορισμένο χρονικό ορίζοντα, θέτοντας και εξυπηρετώντας συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους. Παράλληλα, είναι το αποτέλεσμα της μελέτης ζήτησης αερομεταφορικού έργου και των μελλοντικών αναγκών χωρητικότητας του αεροδρομίου, ενώ λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Στο πλαίσιο της μελέτης αρχικά αναλύθηκε η υπάρχουσα κατάσταση, οι προοπτικές και οι προβλέψεις αερομεταφορικού έργου ανά αεροδρόμιο, καθώς και για το σύνολο της περιοχής. Παράλληλα, εκτιμήθηκαν οι μελλοντικές ανάγκες χωρητικότητας και υποδομών ενώ μελετήθηκε η σκοπιμότητα ανάπτυξης νέων αεροδρομίων και συγκεκριμένα εξετάστηκαν τοποθεσίες στη Σαμοθράκη και στο Τρίγωνο Έβρου. Ακολούθησε το σχέδιο ανάπτυξης των αεροδρομίων Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης για τέσσερα έτη στόχους (2005, 2010, 2015 και 2020). Παρουσιάστηκαν όλες οι απαιτήσεις πεδίου ελιγμών, γεωμετρικών χαρακτηριστικών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και οι περιβαλλοντικές και λοιπές επιπτώσεις.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε οικονομική ανάλυση, ώστε να εκτιμηθούν οι απαιτούμενες δαπάνες και τα προβλεπόμενα έσοδα βάσει των σχετικών προβλέψεων της ζήτησης, οικονομική αξιολόγηση και προτάθηκε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων σε συνδυασμό με οργανωτικό και λειτουργικό σχεδιασμό του αεροδρομίου.

 

Πελάτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας | Έτος: 2000 – 2003