Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων για την ενίσχυση των διατροπικών μεταφορών στην Ευρώπη βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τερματικών σταθμών, τη διασύνδεση και την προσβασιμότητα, με γνώμονα την ποιότητα των μεταφορικών αλυσίδων. Στο πλαίσιο της μελέτης εκπονήθηκε οικονομική ανάλυση και διαμορφώθηκε διαδραστικό μοντέλο προσομοίωσης το οποίο δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες.

Το έργο «IQ – Intermodal Quality», χρηματοδοτήθηκε από το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο της ΕΕ και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Μεταφορικές Αλυσίδες». Αποσκοπούσε στη διάθεση των απαραίτητων εργαλείων για την ενίσχυση των διατροπικών μεταφορών στην Ευρώπη, βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τερματικών σταθμών, τη διασύνδεση και την προσβασιμότητα, με έμφαση στην ποιότητα των μεταφορικών αλυσίδων.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε τόσο η ποιότητα των τερματικών σταθμών όσο και του δικτύου και αξιολογήθηκε με κατάλληλους δείκτες επίδοσης. Δημιουργήθηκε ενιαία βάση δεδομένων για όλες τις χώρες της ΕΕ περιλαμβάνοντας κυκλοφοριακές ροές και φόρτους, στοιχεία υποδομών (συνδέσεις και κόμβους) και παρεχόμενες υπηρεσίες. Εκπονήθηκε επίσης οικονομική ανάλυση και διαμορφώθηκε διαδραστικό μοντέλο προσομοίωσης, με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση της επίδρασης των μεταβολών του μεταφορικού συστήματος στα κριτήρια επίδοσης των διατροπικών μεταφορών. Το μοντέλο δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες και αναλύθηκαν ενδεικτικές περιπτώσεις, σε τοποθεσίες και επίπεδα της μεταφορικής αλυσίδας με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Η ομάδα έργου κατέληξε σε δέσμη προτάσεων για τους φορείς παροχής μεταφορικών υπηρεσιών και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, καθώς και σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών.

 

Πελάτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή | Έτος: 1996-1999