Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επάρκειας των υφιστάμενων και των υπό κατασκευή χώρων στάθμευσης στην περιοχή του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών (Εφετείο) και η στοιχειοθέτηση ολοκληρωμένης πρότασης για την κάλυψη των αναγκών.

Η περιοχή μελέτης αποτελεί μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής, με ιδιαίτερο καθεστώς προσφοράς και ζήτησης στάθμευσης λόγω της λειτουργίας του παρακείμενου σταθμού Μετρό. Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η διερεύνηση της επάρκειας των υφιστάμενων και των υπό κατασκευή χώρων στάθμευσης στην περιοχή του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών (Εφετείο) και σε περίπτωση ανεπάρκειας, η παράθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την κατασκευή νέου χώρου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, εκτιμήθηκε το ισοζύγιο στάθμευσης (προσφορά-ζήτηση) για εναλλακτικά σενάρια τιμολόγησης της στάθμευσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των χώρων στάθμευσης, υφιστάμενων και μελλοντικών. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες, όπως η απογραφή της προσφοράς στάθμευσης στην περιοχή, η ανάλυση της υφιστάμενης ζήτησης στάθμευσης, η εκτίμηση της μελλοντικής ζήτησης, καθώς και η οικονομική ανάλυση και αποτίμηση της «αξίας» του χώρου στάθμευσης. Σε ότι αφορά στην οικονομική ανάλυση, έγινε λεπτομερής ανάλυση εσόδων και δαπανών που σχετίζονται με τους εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής της προτεινόμενης λύσης και πραγματοποιήθηκε συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας των χώρων στάθμευσης, καθώς και των εσόδων βάσει ελαστικότητας ζήτησης ως προς το τέλος στάθμευσης.

Πελάτης: ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική, Υπουργείο Δικαιοσύνης | Έτος: 2004