Σκοπός του έργου ήταν η εφαρμογή διαλειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων μεταξύ των σημαντικότερων αυτοκινητόδρομων των χωρών της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα) καθώς και της ζεύξης Δανίας-Σουηδίας.

Το έργο “PISTA”, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος-Πλαισίου, αποσκοπούσε στην εφαρμογή διαλειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων σε των χωρών της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα) καθώς και της ζεύξης Δανίας-Σουηδίας.

Το έργο σχεδιάστηκε σε διεθνές περιβάλλον, βασιζόμενο στα διατιθέμενα συστήματα ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων. Υλοποιήθηκε και δοκιμάστηκε το διαλειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων σε διαφορετικές θέσεις και πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές εφαρμογές σε θέσεις όπου προϋπήρχαν συστήματα διοδίων αλλά δεν λειτουργούσαν διαλειτουργικά. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενώ αξιολογήθηκε συνολικά και η ποιότητα του έργου.

Ως Σύμβουλοι της εταιρίας εκμετάλλευσης και διαχείρισης των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε. συμβάλλαμε στην αποτίμηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, και στον έλεγχο ποιότητας. Επιπλέον η εταιρεία μας ανέλαβε να υλοποιήσει τις απαιτούμενες εργασίες συλλογής δεδομένων σε πέντε σταθμούς Διοδίων της ΤΕΟ Α.Ε. Η συλλογή δεδομένων αφορούσε σε θέματα ποσοτικής ανάλυσης (εκτέλεση PEC tests, συλλογή δεδομένων για χρήστες), αλλά και τα θέματα ποιοτικής ανάλυσης και αποδοχής του συστήματος από τους χρήστες (διεξαγωγή ερευνών πεδίου κλπ.). Τέλος, υποστηρίξαμε την ΤΕΟ Α.Ε. στην εμπορική εκμετάλλευση του συστήματος ηλεκτρονικών τηλεδιοδίων “TEOPASS”, όπως αυτό είχε εγκασταθεί σε πέντε σταθμούς διοδίων, στο πλαίσιο του έργου PISTA.

 

Πελάτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή | Έτος: 2002-2005