Στόχος του REALISE ήταν η ανάπτυξη Ευρωπαϊκών στρατηγικών, εργαλείων απόφασης και υποστήριξης επιχειρησιακών δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση της χρήσης των θαλασσίων μεταφορών μικρών αποστάσεων (Short Sea Shipping), ιδιαίτερα για τη μεταφορά φορτίων και την επιτυχή αλλαγή χρήσης προς όφελος των θαλάσσιων μεταφορών.

Το REALISE αποτελεί ένα Θεματικό Δίκτυο, διάρκειας τριών ετών, που περιελάμβανε εμπειρογνώμονες μεταφορών και ειδικότερα θαλάσσιων μεταφορών, χρηματοδοτούμενο από  το 5ο Κοινοτικό Πρόγραμμα της ΕΕ. Στόχος του REALISE ήταν η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών, εργαλείων απόφασης-υποστήριξης, επιχειρησιακών δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση της χρήσης των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων (ιδιαίτερα για τη μεταφορά φορτίων) και τη μείωση χρήσης οδικών και αύξηση των θαλάσσιων/διατροπικών μεταφορών.

Αρχικά, συγκεντρώθηκαν τα αποτελέματα άλλων προγραμμάτων της ΕΕ που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων και αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση, με σκοπό την ανάπτυξη νέων και επιτυχών μεθοδολογιών και εργαλείων για την προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξή τους στην Ευρώπη. Στο έργο αυτό εκπονήθηκαν στατιστικές και περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και συγκριτική αξιολόγηση κόστους – οφέλους των υποδομών διατροπικών μεταφορών.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων εργασίας και συνεδρίων για την ανταλλαγή και μετάδοση της γνώσης και εμπειρίας που αναπτύχθηκε από τις δραστηριότητες του δικτύου. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου REALISE, πραγματοποιήθηκε ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ερευνητικός Τομέας θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων καθώς και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάδοσης Γνώσης (Electronic Knowledge Dissemination System EKDS), με σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του REALISE.

 

Πελάτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή | Έτος: 2002-2005