Η μελέτη TEN-CONNECT αφορά κυρίως στην ανάλυση και αξιολόγηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή πολιτική. Στις δραστηριότητές μας συμπεριλαμβάνονταν οι προβλέψεις κυκλοφοριακών φόρτων, ο καθορισμός των κύριων αξόνων και η αξιολόγηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, κάνοντας χρήση κατάλληλων δεικτών.

Αντικείμενο της μελέτης TEN-CONNECT ήταν η ανάλυση του υφιστάμενου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της επικείμενης Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές από το 2010 και μετά. Κατά τη διάρκεια του έργου εξετάστηκαν λεπτομερώς πολλές πτυχές των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, όπως οι υφιστάμενοι κυκλοφοριακοί φόρτοι και οι προβλέψεις τους με έτη-στόχο το 2020 και το 2030 και προσδιορίστηκαν οι κύριοι άξονες, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η συνοχή. Παράλληλα, εξετάστηκε και η πρόσβαση σε γείτονες χώρες και έγινε προσπάθεια εντοπισμού σημείων συμφόρησης και προβληματικών σημείων στα κύρια Ευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, έτσι ώστε να καθοριστούν έργα ανάπτυξης, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και μεγάλης σημασίας για την Ευρώπη. Επίσης, η συγκεκριμένη μελέτη ανέδειξε και τμήματα αξόνων προτεραιότητας, τα οποία δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και χρήζουν αξιολόγησης.

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση του κόστους για εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ της Ανατολικής και Νότιας Ασίας και της Ευρώπης, με βασικό στόχο να εξεταστεί η ανταγωνιστικότητα των υπέργειων διαδρομών προς την Ευρώπη. Επιπλέον, συνδέθηκαν οι παραδοσιακές προβλέψεις κυκλοφοριακών φόρτων με την ανάλυση κόστους-οφέλους (cost benefit analysis), εφαρμόζοντας πολυ-κριτηριακή ανάλυση και αξιοποιώντας αποτελέσματα άλλων μελετών (HEATCO, IMPACT study, GRACE, TREMOVE και CGEurope). Επιπλέον, αναπτύχθηκε μεθοδολογία για την αξιολόγηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, κάνοντας χρήση δεικτών σχετικά με τις πτυχές της αγοράς, τη συνοχή και τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των όμορων χωρών.

 

Πελάτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή