Η μελέτη αποσκοπούσε στο να διευρυνθεί η ζώνη επιρροής του Αεροδρομίου με ταυτόχρονη βελτίωση των υφιστάμενων συνδέσεων με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Αντικείμενο της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των υφιστάμενων υπηρεσιών του ΚΤΕΛ Νομού Αττικής προς το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και η διερεύνηση της καθιέρωσης νέων λεωφορειακών δρομολογίων που θα συνέδεαν το αεροδρόμιο με άλλες περιοχές και κομβικά σημεία του Νομού Αττικής, όπως ο λιμένας Λαυρίου.

Η ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων καθώς και το λιμάνι του Λαυρίου εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Αττικής. Η μελέτη αποσκοπούσε στην ενίσχυση της ζώνης επιρροής του αεροδρομίου, στη βελτίωση και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών και την εξασφάλιση μιας βάσης για πιο ορθολογικό σχεδιασμό των μεταφορικών υπηρεσιών στο μέλλον. Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης ήταν η διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών μετακινήσεων από και προς το αεροδρόμιο με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Αττικής και ο προσδιορισμός νέων δρομολογίων που θα μπορούσαν να συνδέουν το αεροδρόμιο με άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων εφαρμόστηκαν τεχνικές έρευνας αγοράς. Τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των χρηστών εξετάστηκαν σε βάθος, αναλύοντας τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από επιτόπιες έρευνες και από τις υπηρεσίες και χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες αξιολόγησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της μελέτης, διερευνήθηκαν μελλοντικές συνδέσεις από/προς το αεροδρόμιο (όπως η σύνδεση του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με το λιμάνι του Λαυρίου) όσον αφορά στη σκοπιμότητα και βιωσιμότητά τους.