Υπηρεσίες

Μελέτες Βιώσιμης Κινητικότητας / Κυκλοφοριακές Μελέτες

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική προσφέρει μεγάλο εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που αφορούν στο αστικό περιβάλλον και στις αστικές μεταφορές. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε:

 • Ανάπτυξη στρατηγικής και εφαρμογή πολιτικών για τα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα
 • Μοντέλα προσομοίωσης / Προβλέψεις ζήτησης μετακινήσεων
 • Κυκλοφοριακές μελέτες
 • Μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων

Μελέτες Στάθμευσης / Σταθμών αυτοκινήτων

Η εταιρεία ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στις μελέτες στάθμευσης, είναι σε θέση να προσφέρει αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες λύσεις για όλα τα στάδια μελέτης. Από το 1998 έως και σήμερα έχουν εκπονηθεί πλήθος τέτοιων μελετών τόσο για δημόσιους όσο και για ιδιωτικούς φορείς. Στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται:

 • Ανάπτυξη στρατηγικής και εφαρμογή πολιτικών στάθμευσης
 • Προβλέψεις ζήτησης στάθμευσης
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Μελέτες σκοπιμότητας για τη δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων
 • Σχεδιασμός διαχείρισης λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων
 • Τιμολογιακή πολιτική

Μελέτες Σκοπιμότητας

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας τόσο συγκοινωνιακών έργων υποδομής όσο και μεταφορικών υπηρεσιών, όπως:

 • Σιδηροδρομικά δίκτυα
 • Οδικά δίκτυα
 • Χώροι σταθμών αυτοκινήτων
 • Λιμάνια
 • Εμπορευματικά κέντρα / κέντρα logistics
 • Νέες ακτοπλοϊκές και θαλάσσιες συνδέσεις
 • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Οικονομοτεχνικές Μελέτες / Αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Υποδομών

Έχοντας εκπονήσει πλήθος οικονομοτεχνικών μελετών, η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητικήδιαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομικής των μεταφορών και αξιολόγησης συγκοινωνιακών έργων και υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων και υπηρεσιών
 • Μελέτες κόστους – οφέλους
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση έργου
 • Σύνταξη Αιτήσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης από την ΕΕ
 • Προβλέψεις ζήτησης και εσόδων

Πολιτική των Μεταφορών: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση

H χάραξη στρατηγικής μεταφορών σε πολυεθνικό και τοπικό επίπεδο αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα για την ορθολογική ανάπτυξη συγκοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη. Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική έχει συμμετάσχει σε μελέτες ανάπτυξης και αξιολόγησης πολιτικών για τις μεταφορές σε επίπεδο ΕΕ για τα Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και την επέκτασή τους σε όμορες χώρες. Έχει επίσης εκπονήσει στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης και πολιτικής των μεταφορών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συστήματα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που αφορούν σε όλα τα στάδια μελέτης συστημάτων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία έχοντας συνεργαστεί με φορείς της Κεντρικής και Τοπικής Διοίκησης καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους συγκοινωνιακού έργου. Οι βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη στρατηγικής και εφαρμογή πολιτικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
 • Προβλέψεις ζήτησης και εσόδων
 • Μελέτες αξιολόγησης και βελτιστοποίησης δικτύου και υπηρεσιών
 • Σχεδιασμός διαχείρισης λειτουργίας συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών
 • Ανάπτυξη πολιτικών τιμολόγησης
 • Έρευνες αγοράς
 • Ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών παρακολούθησης

Εμπορευματικές Μεταφορές / Logistics

Η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα συνδυασμένων μεταφορών, εμπορευματικών κέντρων και logistics αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας μας. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και λειτουργίας συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές
 • Μελέτες εμπορευματικών κέντρων και τερματικών σταθμών εμπορευμάτων (σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, μελέτες γενικής διάταξης – master plans, προκαταρκτικές, οριστικές)
 • Προβλέψεις ζήτησης και εσόδων
 • Ανάλυση αγοράς
 • Ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου

Έρευνα στις Μεταφορές

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση πλήθους ερευνητικών έργων και έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών εντός της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά έργα που έχουν εκπονηθεί από την εταιρεία μας αφορούν στα εξής θέματα:

 • Συνδυασμένες μεταφορές
 • Οδική ασφάλεια
 • Πολιτική των μεταφορών
 • Οικονομική των μεταφορών
 • Αστική ανάπτυξη
 • Συστήματα διοδίων
 • Θαλάσσιες μεταφορές