Εμπορευματικές Μεταφορές / Logistics

Η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα συνδυασμένων μεταφορών, εμπορευματικών κέντρων και logistics αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας μας. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και λειτουργίας συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές
  • Μελέτες εμπορευματικών κέντρων και τερματικών σταθμών εμπορευμάτων (σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, μελέτες γενικής διάταξης - master plans, προκαταρκτικές, οριστικές) 
  • Προβλέψεις ζήτησης και εσόδων
  • Ανάλυση αγοράς
  • Ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου