Οικονομοτεχνικές Μελέτες / Αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Υποδομών

Έχοντας εκπονήσει πλήθος οικονομοτεχνικών μελετών, η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομικής των μεταφορών και αξιολόγησης συγκοινωνιακών έργων και υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων και υπηρεσιών
  • Μελέτες κόστους - οφέλους
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση έργου
  • Σύνταξη Αιτήσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης από την ΕΕ
  • Προβλέψεις ζήτησης και εσόδων 

ΕΡΓΑ