Πολιτική των Μεταφορών: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση

H χάραξη στρατηγικής μεταφορών σε πολυεθνικό και τοπικό επίπεδο αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα για την ορθολογική ανάπτυξη συγκοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη. Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική έχει συμμετάσχει σε μελέτες ανάπτυξης και αξιολόγησης πολιτικών για τις μεταφορές σε επίπεδο ΕΕ για τα Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και την επέκτασή τους σε όμορες χώρες. Έχει επίσης εκπονήσει στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης και πολιτικής των μεταφορών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.